Historia Katedry Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją rozpoczyna się w roku 2019. Zaczyna wówczas obowiązywać Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nazywana także „Ustawą 2.0” lub „Konstytucją dla Nauki”), która staje się podstawą do całościowej reformy polskich uczelni. W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nowy rok akademicki 2019/2020 rozpoczął się z nową strukturą wydziałów, instytutów i katedr.

W Instytucie Historii i Archiwistyki UMK z trzech zakładów archiwistycznych: Zakładu Archiwistyki, Zakładu Zarządzania Dokumentacją oraz Zakładu Źródłoznawstwa i Edytorstwa powstała – jako jedna z ośmiu – Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, kierowana przez Wandę K. Roman. W Katedrze znaleźli się pracownicy trzech wcześniej działających w IHiA zakładów: Janusz Tandecki, Waldemar Chorążyczewski, Krzysztof Kopiński, Robert Degen, Marlena Jabłońska, Krzysztof Syta, Katarzyna Pepłowska, Agnieszka Rosa i Magdalena Wiśniewska-Drewniak. Do składu Katedry dołączył również Jarosław Wenta. Od tego czasu skład osobowy Katedry ulegał zmianom: w 2020 r. na emeryturę odszedł Janusz Tandecki, do Katedry Historii Nowożytnej i Edytorstwa Źródeł przeszedł Krzysztof Kopiński, w 2021 r. zatrudniono Marcina Smoczyńskiego.

Kierunki badań naukowych Katedry skupiły w sobie szerokie studia archiwalne, oparte na tradycji zapoczątkowanej w 1951 r., nad archiwistyką jako nauką oraz archiwami i ich funkcjami, nad kancelarią od czasów średniowiecznych po współczesność oraz badania w zakresie zarządzania dokumentacją w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Mieszczą się w nich również zainteresowania i badania poszczególnych pracowników obejmujące niezwykle różnorodny i bogaty wachlarz zagadnień, który znalazł swój wyraz w setkach publikacji monograficznych, przyczynkarskich i wydawnictw źródłowych oraz podręczników wykorzystywanych w procesie dydaktycznym na studiach z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

Katedra kontynuuje tradycje organizowania cyklicznych konferencji sięgające 2007 r.: wtedy, w kwietniu, odbyły się I Wiosenne Spotkania Archiwalne, w grudniu – I Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, zapoczątkowane odpowiednio przez ówczesne Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej oraz Zakład Archiwistyki.

Więcej o KAiZD